NIKHEN

Realizujemy projekty z dofinansowaniem z UE:

Projekt UE / III

NIKHEN YACHTS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie do produkcji sportowej łodzi Nikhen”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1.190.640,00 PLN
wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 783.983,20 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt UE / II

NIKHEN YACHTS zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

Celem projektu był rozwój oferty przedsiębiorstwa i podniesienie konkurencyjności wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego jachtu motorowego NIKHEN YACHTS przez jego czarter, a także wzrost sprzedaży licencji na projekt jachtu wraz z tzw. laminatem (półproduktem kompozytu jachtu) a w rezultacie stworzenie podwalin do zbudowania w toku rozwoju przedsiębiorstwa linii produkcyjnej jachtu NIKHEN YACHTS.

Projekt UE / I

NIKHEN YACHTS zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Określenie strategii i taktyki dla NIKHEN YACHTS sp. z o.o. poprzez usług doradztwa i mentoringu w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego jachtu motorowego”.

Celem projektu są kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze i mentorskie pozwalające wypracować model biznesowy, program urynkowienia produktu z badaniami rynku, a także analiza opłacalności przedsięwzięcia. W szczególności przedmiotem projektu są usługi szkoleniowe obejmujące: - mentoring dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie w zakresie planowania strategicznego i taktycznego w zakresie budowania modelu biznesowego, pozyskiwania partnerów biznesowych i efektywności działań sprzedażowych – 7h. - doradztwo strategiczne i taktyczne dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie.

Z wypracowanych w wyniku realizacji projektu dokumentów będzie wynikać, że zaplanowany główny przedmiot działalności NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. będzie opierał się o innowacyjny pomysł, który stanowić będzie przeważający zakres działalności przedsiębiorstwa.