NIKHEN

Realizujemy projekty z dofinansowaniem z UE:

Projekt UE / III

NIKHEN YACHTS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie do produkcji sportowej łodzi Nikhen”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

nazwa projektu "Wdrożenie do produkcji sportowej łodzi Nikhen"
numer projektu RPWM.01.05.02-28-0004/23

wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1.190.640,00 PLN
wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 783.983,20 PLN

W wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie produkującym łodzie turystyczne zostanie wdrożona produkcja łodzi sportowych wykonywanych na własnym projekcie w zakresie wzornictwa i technologii. Wdrożenie projektu będzie polegało na zakupie projektu technicznego form do budowy oraz zakupie form do budowy:
kadłuba 1 szt., pokładu 2 szt i grantu 1 szt. Działania w projekcie będą przeprowadzane na bazie odtwórczej tradycji gospodarczej regionu związanej z branżą szkutniczą prowadzoną w regionie przed 1989 rokiem.

Projekt zakłada odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu w zakresie przywrócenia działalności zawodowej związanej ze szkutnictwem w zakresie produkcji łodzi sportowej. Projekt ma służyć przedsiębiorstwu w celu wzmocnienia konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku, w oparciu o realizowanie produkty - działalności szkutniczej a wykonywanych w sposób innowacyjny. Jednocześnie projekt przyczyni się do kultywowania tradycji szkutniczych w regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Z produktów wytworzonych w ramach projektu będą korzystać mieszkańcy regionu np firmy okołoturystyczne jak i osoby indywidualne.

Cel będzie realizowany w oparciu o wskaźniki:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 406.656,80 zł
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji: 1
Stan zatrudnienia [EPC]: 4,2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]: 1,2
Liczba działań edukacyjnej w formie bezpośredniej: 3
Liczba działań edukacyjnych w formie materiałów publikowanych elektronicznie lub w formie wydawnictw: 2
Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy: 1
Liczba wprowadzonych innowacji: 1
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1
Liczba utrzymanych miejsc pracy: 4,2

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt UE / II

NIKHEN YACHTS zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

Celem projektu był rozwój oferty przedsiębiorstwa i podniesienie konkurencyjności wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego jachtu motorowego NIKHEN YACHTS przez jego czarter, a także wzrost sprzedaży licencji na projekt jachtu wraz z tzw. laminatem (półproduktem kompozytu jachtu) a w rezultacie stworzenie podwalin do zbudowania w toku rozwoju przedsiębiorstwa linii produkcyjnej jachtu NIKHEN YACHTS.

Projekt UE / I

NIKHEN YACHTS zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Określenie strategii i taktyki dla NIKHEN YACHTS sp. z o.o. poprzez usług doradztwa i mentoringu w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego jachtu motorowego”.

Celem projektu są kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze i mentorskie pozwalające wypracować model biznesowy, program urynkowienia produktu z badaniami rynku, a także analiza opłacalności przedsięwzięcia. W szczególności przedmiotem projektu są usługi szkoleniowe obejmujące: - mentoring dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie w zakresie planowania strategicznego i taktycznego w zakresie budowania modelu biznesowego, pozyskiwania partnerów biznesowych i efektywności działań sprzedażowych – 7h. - doradztwo strategiczne i taktyczne dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie.

Z wypracowanych w wyniku realizacji projektu dokumentów będzie wynikać, że zaplanowany główny przedmiot działalności NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. będzie opierał się o innowacyjny pomysł, który stanowić będzie przeważający zakres działalności przedsiębiorstwa.